وب آرشیو

» پروپوزال و طرح تفصیلی سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان

مسابقه کاربران برتر فایل ناب
تنظیم شرایط محیطیفایل ناب | ایجاد فروشگاه فایل

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید

هفت دوره از مسابقات فایل ناب را در کنار شما کاربران عزیز بودیم و تلاش کردیم که با جوایزی هرچند کوچک ، قدردان زحمات و تلاش های شما عزیزان باشیم. در بهار 96 هم با هشتمین دوره از مسابقات فایل ناب در کنار شما خواهیم بود و همه با هم تلاش خواهیم کرد که در مسیر موفقیت پیش قدم باشیم.

جوایز ویژه بازاریاب های برتر:
بیش از 300 بازاریابی: 100,000 تومان
بیش از 600 بازاریابی: 250,000 تومان
بیش از 900 بازاریابی: 450,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیش از 500 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیش از 1000 فایل: 110,000 تومان
آپلود بیش از 2000 فایل: 250,000 تومان

پروپوزال و طرح تفصیلی سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان ۲۴ دی ۱۳۹۶

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.


پروپوزال و طرح تفصیلی سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان
دسته: مدیریت
بازدید: ۵ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۸۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۷۹

هدف از این پروپوزال سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط ۳۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس

چکیده:

در عصری که اقتصادش بر چرخ دانش می گردد، دانش به عنوان یک فاکتور حیاتی در حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می شود. امروزه هنر مدیریت در سازمان ها در حال تبدیل شدن به هنر «مدیریت دانش» است و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند از طریق تفکر نیروی انسانی و به انجام رسانیدن این کار به طریقی که افراد را به مسئولیت پذیری شخصی ترغیب کند. عامل رهبری نقش کلیدی در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان ها ایفا می کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری و همچنین تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پرداخته شد. 

جامعه آماری این پژوهش را کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل می دهند. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. برای بررسی رابطه بین متغییرهای مکنون از تحلیل رگرسیون مبتنی بر نرم افزار spss و تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس بر اساس نرم افزار pls استفاده شد. همسو با فرضیات پژوهش، ضرایب همبستگی نشان می دهد بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در مورد سبک رهبری عدم مداخله گر، معنی داری رابطه میان این متغییر و متغییر مدیریت دانش تأیید نگردید. در نهایت نیز سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در این سازمان شناسایی شد.

واژگان کلیدی:

مدیریت دانش

رهبری دانش

رهبری تحول آفرین

رهبری تبادلی

رهبری عدم مداخله گر

 مقدمه 

در دنیای پویای امروز، سازمان ها به طور مداوم در جستجوی راهی برای سازگار ساختن خود با شرایط جدیدند که آن ها را در جهت بقا در یک محیط رقابتی آماده سازد. رشد اقتصاد دانش محور تأکید بر ارزش اطلاعاتی دارد که مزیت رقابتی ایجاد می کند، این اطلاعات به شرکت ها کمک می کند تا از سرمایه های دانش خود در گذشته استفاده نموده و در آینده به طور اثربخش تری عمل نمایند. در چنین شرایطی از دنیای امروز عجیب نیست که مفاهیمی چون مدیریت دانش به عنوان یکی از محبوب ترین دیدگاه های مدیریت تغییر استراتژیک در اوایل قرن بیست و یکم پدیدار شوند. برای سازمان های مدرن دانش یک منبع استراتژیک است که باید در جهت بقا و حفظ مزیت رقابتی ایجاد گردد (Hung et al ,2010). 

دراکر (۱۹۹۳) دانش را در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان تنها منبع معنادار اقتصادی در جوامع دانشی مطرح کرد. بنابراین تمرکز بر دانش و مدیریت دانش نیاز اساسی سازمان ها می باشد. سازمان هایی که در زمینه ی مدیریت دانش موفق اند تمایل دارند، دانش را به عنوان یک دارایی مورد توجه قرار دهند و ارزش ها و هنجارهای سازمانی، که خلق و تسهیم دانش را حمایت می کند توسعه دهند (Keran et al,2013). دانش به عنوان یک منبع کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. 

در پاسخ به محیط های رقابتی شدید بسیاری از سازمان ها جهت موفقیت کسب و کارشان به استفاده و مدیریت بهتر دانش در سازمان روی آورده اند (Wu,2012). مدیریت دانش، نگهداری و توزیع دانش در یک سازمان را به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تسهیل می کند. به عبارتی مدیریت دانش مفهوم گسترده ایست که بیانگر کلیه ی فرآیندهایی که سازمان از طریق آن دانش را گسترش می دهد می باشد که این فرآیندها شامل :کسب، نگهداری و ذخیره، توزیع، تسهیم و کاربرد دانش در یک سازمان است (Keran et al,2013). مدیریت دانش به خودی خود در سازمان پا نمی گیرد .اجرای برنامه های مدیریت دانش نیازمند رهبری و اداره مؤثر دانش در کلیه ی سطوح سازمانی است. در سازمانی که مفهوم رهبری دانش در آن تحقق یافته است، دانش به عنوان یک منبع راهبردی سازمان مطرح می باشد که برای مدیریت این منبع ارزشمند، طرح راهبردی مدونی بر اساس چشم انداز و مدیریت دانش سازمان تدوین شده است (ابطحی و صلواتی ،۱۳۸۵). 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۱

۲-۱ بیان مسئله ۲ 

۳-۱ اهمیت و ضرورت موضوع ۲

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق   ۳  

۵-۱ سؤالات تحقیق ۷

۱-۵-۱  سؤال اصلی تحقیق ۷ 

۲-۵-۱  سؤالات فرعی تحقیق ۷

۶-۱ فرضیات تحقیق ۷

۱-۶-۱ فرضیه اصلی تحقیق ۷

۲-۶-۱ فرضیات فرعی تحقیق ۸

۷-۱ اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار ۸

۸-۱ قلمرو تحقیق    ۸ 

۱-۸-۱ قلمرو مکانی ۸ 

۲-۸-۱ قلمرو زمانی ۸

۹-۱ روش گرآوری داده ها ۸ 

۱۰-۱ روش تحلیل داده ها ۹

۱۱-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه ۹

۱۲-۱ موانع و محدودیت های تحقیق ۱۰

۱۳-۱ نقشه راه  ۱۰

۱۴-۱ تعاریف واژگان و اصطلاحات ۱۱

فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳ مقدمه ۹۰

۲-۳ هدف تحقیق ۹۰ 

۳-۳ نوع تحقیق ۹۱

۴-۳ روش تحقیق ۹۱ 

۵-۳ جامعه و نمونه آماری ۹۱ 

۶-۳ روش گردآوری اطلاعات ۹۲ 

۱-۶-۳ منابع اولیه ۹۲

۲-۶-۳ منابع ثانویه ۹۲

۷-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۹۲

۸-۳ روایی و پایایی پرسشنامه ۹۲

۱-۸-۳ پرسشنامه رهبری چند عاملی باس و آوولیو ۹۲

۱-۱-۸-۳ پایایی (اعتماد) پرسنامه رهبری چند عاملی ۹۳

 ۲-۱-۸-۳ روایی (اعتبار) پرسنامه رهبری چند عاملی ۹۳

۳-۱-۸-۳ شاخص های مورد سنجش در پرسشنامه رهبری چند عاملی ۹۴ 

۲-۸-۳ پرسشنامه مربوط به متغییر مدیریت دانش ۹۶

۱-۲-۸-۳ پایایی پرسشنامه مدیریت دانش ۹۷

۲-۲-۸-۳ روایی (اعتبار) پرسشنامه مدیریت دانش ۹۸

۳-۸-۳ پایایی کلی پرسشنامه ۹۸

۴-۸-۳ روایی کلی پرسشنامه ۹۹

۹-۳ مدل تحلیلی پژوهش ۱۰۰

۱۰-۳ روش تحلیل داده ها ۱۰۲

منابع

فهرست جداول

جدول ۱-۳ نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های مدیریت دانش ۹۷

جدول ۲-۳ نتیجه آزمون دو نیم سازی گویه های مدیریت دانش ۹۸ 

جدول ۳-۳ نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه ۹۸

جدول ۴-۳ آلفای کرونباخ مربوط به متغییرهای مکنون مدل ۹۹ 

جدول ۵-۳ ضریب پایایی مرکب مربوط به متغییرهای مکنون مدل ۹۹

جدول ۶-۳ ضریب روایی همگرا مربوط به متغییرهای مکنون مدل ۱۰۰

جدول ۷-۳ مدل تحلیلی پژوهش ۱۰۱

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱ مدل چند گانه رهبری ۶ 

شکل ۲-۱ مدل سنگ بنای مدیریت دانش ۶

شکل ۳-۱ نقشه راه انجام تحقیق ۱۰

قیمت فایل فقط ۳۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پروپوزال و طرح تفصیلی سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان , مدیریت دانش , سبک رهبری توانمندساز , سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش , پیاده سازی موفق مدیریت دانش , رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری , تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش , پروپوزال سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمانSource link

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 14843 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها