وب آرشیو

مهر ۱۳۹۶ - وب آرشیو

مسابقه کاربران برتر فایل ناب
تنظیم شرایط محیطی فایل ناب | ایجاد فروشگاه فایل

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید

هفت دوره از مسابقات فایل ناب را در کنار شما کاربران عزیز بودیم و تلاش کردیم که با جوایزی هرچند کوچک ، قدردان زحمات و تلاش های شما عزیزان باشیم. در بهار 96 هم با هشتمین دوره از مسابقات فایل ناب در کنار شما خواهیم بود و همه با هم تلاش خواهیم کرد که در مسیر موفقیت پیش قدم باشیم.

جوایز ویژه بازاریاب های برتر:
بیش از 300 بازاریابی: 100,000 تومان
بیش از 600 بازاریابی: 250,000 تومان
بیش از 900 بازاریابی: 450,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیش از 500 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیش از 1000 فایل: 110,000 تومان
آپلود بیش از 2000 فایل: 250,000 تومان

[ad_1]

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP
دسته: زیست
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۴۶۸۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۷۰

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه شهرستان نهاوند به روش
PCRRFLP
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد( MSc)
گرایش سلولی و مولکولی

قیمت فایل فقط ۱۵,۰۰۰ تومان

خرید

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه شهر نهاوند به روش PCR-RFLP

فرمت فایل :pdf متون قابل کپی برداری میباشد.

چکیده

هدف:. سارکوسیستیس از شاخه اپی کمپلکسا است که زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف خواران (میزبان

واسط) با خوردن آب و غذای آلوده به اسپروسیست ها که توسط (گوشت خواران) میزبان اصلی دفع می شود، آلوده

می شوند و متعاقب آن کیست های نسجی در احشاء ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی گونه های

بوده است. PCR-RFLP مختلف سارکوسیستیس گوسفندان با استفاده از روش

مواد و روش ها: در مطالعه حاضر مجموعاً ۵۰ نمونه بافتی از عضلات مری و دیافراگم از گوسفندان ذبح شده در

نمونه ها با DNA کشتارگاه نهاوند جمع آوری شد که حاوی کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی بود. تخلیص

۱۸ بهینه شد. برای تعیین گونه s rRNA برای تکثیر قطعه PCR استفاده از کیت صورت گرفت. شرایط

سارکوسیست های تحت مطالعه، با توجه به موقعیت محل برش آنزیم های برش دهنده، اقدام به انتخاب آنزیم شد.

روی نمونه ها نشان داد که اکثر PCR-RFLP نتایج: نتایج نشان داد که آغازگرها کاملاً اختصاصی بوده اند. ارزیابی

کیست ها متعلق به بافت دیافراگم و در جنس ماده بوده است. کیست های میکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس آریتی

کنیس و سارکوسیستیس تنلا است.

گونه های سارکوسیستیس میکروسکوپی و ماکروسکوپی PCR-RFLP نتیجه گیری: با استفاده از آغازگرها برمبنای روش

گوسفندی را می توان از هم تفکیک داد.

چکیده هدف:. سارکوسیستیس از شاخه اپی کمپلکسا است که زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف خواران (میزبانواسط) با خوردن آب و غذای آلوده به اسپروسیست ها که توسط (گوشت خواران) میزبان اصلی دفع می شود، آلودهمی شوند و متعاقب آن کیست های نسجی در احشاء ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی گونه هایبوده است. PCR-RFLP مختلف سارکوسیستیس گوسفندان با استفاده از روشمواد و روش ها: در مطالعه حاضر مجموعاً ۵۰ نمونه بافتی از عضلات مری و دیافراگم از گوسفندان ذبح شده درنمونه ها با DNA کشتارگاه نهاوند جمع آوری شد که حاوی کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی بود. تخلیص۱۸ بهینه شد. برای تعیین گونه s rRNA برای تکثیر قطعه PCR استفاده از کیت صورت گرفت. شرایطسارکوسیست های تحت مطالعه، با توجه به موقعیت محل برش آنزیم های برش دهنده، اقدام به انتخاب آنزیم شد.روی نمونه ها نشان داد که اکثر PCR-RFLP نتایج: نتایج نشان داد که آغازگرها کاملاً اختصاصی بوده اند. ارزیابیکیست ها متعلق به بافت دیافراگم و در جنس ماده بوده است. کیست های میکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس آریتیکنیس و سارکوسیستیس تنلا است.گونه های سارکوسیستیس میکروسکوپی و ماکروسکوپی PCR-RFLP نتیجه گیری: با استفاده از آغازگرها برمبنای روشگوسفندی را می توان از هم تفکیک داد.

چکیده

فصل اول :مقدمه و کلیات

-۱-۱ مقدمه……………… ۲

-۲-۱ تاریخچه……………… ۲

-۳-۱ ویژگی های انگل ۳

-۴-۱ اصطلاحات ………………. ۴

-۵-۱ طبقه بندی تک یاخته……………… ۵

-۶-۱ تاکسونومی اپی کمپلکسا ………………. ۶

-۷-۱ ساختمان اپی کمپلکسا………………. ۶

-۸-۱ نام گذاری سارکوسیستیس……………… ۷

-۹-۱ چرخه زندگی سارکوسیستیس……………… ۱۰

-۱۰-۱ بیماری زایی سارکوسیستیس در میزبانان واسط ………………. ۱۴

-۱۱-۱ بیماری زایی سارکوسیستیس در میزبانان نهایی……………… ۱۵

-۱۲-۱ بیماری زایی و علائم در انسان۱۵

-۱۳-۱ ضایعات کالبدگشایی ………………. ۱۵

-۱۴-۱ نشانه های بالینی……………… ۱۶

-۱۵-۱ اپیدمیولوژی……………… ۱۷

-۱۶-۱ کنترل……………… ۱۷

-۱۷-۱ تشخیص سارکوسیستوزیس……………… ۱۸

-۱۸-۱ ایمنی……………… ۲۰

-۱۹-۱ درمان……………… ۲۰

-۲۰-۱ بیان مسئله ………………. ۲۱

-۲۱-۱ اهداف ویژه……………… ۲۲

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

-۱-۲ سارکوسیستوزیس در ایران ………………. ۲۴

-۲-۲ وضعیت سارکوسیست در جهان……………… ۲۶

فصل سوم :مواد و روش اجرای تحقیق

-۱-۳ جمع آوری و آماده سازی کیست ها ………………. ۳۰

-۲-۳ روش هضمی ………………. ۳۰

۳۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ DNA -3-3 استخراج

۳۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ PCR -4-3

37……………… RFLP -5-3 افزودن آنزیم های برش دهنده برای

شده ………………. ۳۸ RFLP -6-3 الکتروفورز نمونه های

فصل چهارم: نتایج

-۱-۴ نتایج روش هضمی ………………. ۴۰

۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ PCR -2-4 نتایج

۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ RFLP -3-4 نتایج

فصل پنجم: بحث

-۱-۵ بحث ………………. ۴۵

-۲-۵ پیشنهادات ………………. ۵۰

منابع و مآخذ . ۵۱

فهرست جداول

۱- پراکندگی گونه های سارکوسیست در حیوانات اهلی ………………. ۱۰ – جدول ۱

۱- پرایمرهای مورداستفاده در تکثیر ژنوم سارکوسیستیس……………… ۳۴ – جدول ۳

۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ PCR 2- مراحل انجام – جدول ۳

۳- جایگاه برش آنزیم های محدودگر ………………. ۳۷ – جدول

فهرست تصاویر

۱- اووسیست های عفونی سارکوسیستیس……………… ۴ – تصویر ۱

۲- اووسیست سارکوسیست ………………. ۴ – تصویر ۱

۳- سارکوسیست های ماکروسکوپی در مری……………… ۵ – تصویر ۱

۴- کیست های ماکروسکوپی سارکوسیست در دیافراگم ………………. ۵ – تصویر ۱

۵- ساختمان تک یاخته های خانواده اپی کمپلکسا ………………. ۷ – تصویر ۱

۶- چرخه کلی تک یاخته سارکوسیت ………………. ۱۱ – تصویر ۱

۷- چرخه زندگی سارکوسیستیس کروزی در گاو……………… ۱۲ – تصویر ۱

۸- چرخه زندگی سارکوسیست……………… ۱۳ – تصویر ۱

۱- نمونه شاهد از مری دارای کیست های ماکروسکوپی ………………. ۳۰ – تصویر ۳

۲- مقدار ۱٫۳ گرم پپسین وزن شده در آزمایشگاه ………………. ۳۱ – تصویر ۳

۳- صاف کردن نمونه هضم شده با گاز غیر استریل ۳ لایه ای……………… ۳۱ – تصویر ۳

در آزمایشگاه ………………. ۳۳ DNA برای استخراج Cinnagen 4- کیت – تصویر ۳

۵- سانتریفیوژهای استفاده شده در آزمایشگاه……………… ۳۳ – تصویر ۳

۶- دستگاه ترموبلاک ………………. ۳۴ – تصویر ۳

۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ PCR 7- مراحل انجام – تصویر ۳

۸- پودر آگار وزن شده در آزمایشگاه……………… ۳۶ – تصویر ۳

۳۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰X TBE 9- بافر – تصویر ۳

۳۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵ ° C در بن ماری در دمای TaqI 10 – آنزیم برش دهنده – تصویر ۳

۱۱ – لود شدن نمونه ها در الکتروفورز……………… ۳۸ – تصویر ۳

۱۸ که در آن قطعه ۶۰۹ جفت…. ……………… ۴۰ s rRNA ژن PCR 1-الکتروفورز محصول – تصویر ۴

۱۸ سارکوسیستیس آریتی کنیس. ……………… ۴۲ s rRNA ژن PCR 2-الکتروفورز محصول – تصویر ۴

۱۸ سارکوسیستیس تنلا جداشده از گوسفند . ۴۳ s rRNA ژن PCR 3-الکتروفورز محصول – تصوی

قیمت فایل فقط ۱۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP , سارکوسیستیس , گوسفندان , کشتارگاه , ذبح , شناسایی گونه های سارکوسیستیس , سلولی و مولکولی , زیست شناسی , سارکوسیستیس آریتی کنیس , سارکوسیستیس تنلا , شهر نهاوند , سارکوسیستوزیس در ایران , آنزیم , انگل

[ad_2]

Source link

جمشید مشایخی در سی سی یو بستری شد

 

به گزارش ایران ناز هنرمند پیشکسوت و  محبوب کشورمان پس از وخامت حال به بیمارستان منتقل و در بخش سی سی یو بستری شد . پس از انتقال بازیگر مشهور کشورمان به بیمارستان ، جمشید مشایخی به بیمارستان در بخش سی سی یو منتقل شد.

 

جمشید مشایخی دیشب بر اثر ضعف شدید جسمانی و قند خون بسیار بالا به بیمارستان منتقل شد. وضعیت استاد مشایخی این بار با دفعات گذشته بسیار متفاوت و در بخش هوشیاری کمی دچار مشکل است.

 

جمشید مشایخی در سی سی یو بستری شد

 

جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون به دلیل ضعف جسمانی و سنگ کلیه در بیمارستان بستری شد. در حال حاضر این هنرمند پیشکسوت در بخش سی سی یو بیمارستان تحت مراقب است.

 

این هنرمند پیشکسوت در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به سر می‌برد و قرار است فردا تحت عمل جراحی قرار گیرد.

 

سایت ایران ناز برای این هنرمند پیشکسوت آرزوی سلامتی دارد.

 

طلاق divorce

ازدواج ها در نبرد با جدایی در ایران ناموفقند و هر روز شکست را تجربه می کنند. پرونده های طلاق خبرهای ناخشنودی به همراه دارند و خیانت در راس همه موارد جدایی خود نمایی می کنند. اکبر فتح اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» می گوید: بیشتر پرونده های طلاق در سال های اخیر حول خیانت، مسائل جنسی و تغییر باورهای فکری و ارزشی و بعد از آنها اقتصاد و اعتیاد شکل گرفته اند. پرونده های طلاق در سال های اخیر به ۲ دسته تقسیم می شوند. پرونده های بین ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته بیشتر حول محور مسائل اقتصادی و اعتیاد تشکیل می شدند. اما پرونده های ۳ سال اخیر حول محور خیانت، مسائل جنسی و تغییر خواسته های زنان از ازدواج شکل گرفته اند.

آقای فتح الهی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی با روزنامه ابتکار در رابطه با دلایل شکست ازدواج در ایران می گوید: با نگاهی به پرونده های طلاق در ایران می توان دلیل شکست ازدواج در ایران را در سه مقطع بررسی کرد، اقتصاد و تغییر فرایند های اجتماعی و باورهای ارزشی و انگیزه های درونی است. اصولا در طی ۱۰ سال اخیر این هر سه مورد تغییرات شگرفی داشته اند و اساسا این نگرش ها نسبت به ۱۰ یا ۲۰ سال اخیر تغییرات بسیاری پیدا کرده اند. مقوله اقتصاد در بحث ازدواج به شدت جنبه محوری پیدا کرده است. به این معنی که اگر جوانی در هر مقطعی بخواهد ازدواج کند باید متناسب با شرایط اجتماعی و تحصیلاتی یا شئونات طرف مقابل هزینه های سرسام آوری را که متاسفانه بیشتر جنبه جامعه شناختی و فرهنگی دارند متحمل شود. که معمولا در جامعه امروز براساس انتظارات قشر متوسط چیزی حدود بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت که متاسفانه جوانان امروز در هر شرایط فکری و اجتماعی که متعلق به قشر متوسط جامعه باشند از پس آن بر نمی آیند.

تغییر نگرش به ازدواج، دومین عامل طلاق

فتح الهی علت دوم شکست طلاق را تغییر نگرش جامعه و افراد به ازدواج در ۲۰ سال گذشته می داند و می گوید: نگرش به ازدواج طی ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر از یک مرحله اجتماعی یا یک عادت که برآمده از ناخودآگاه انسان بود، به یک منفع شخصی تغییر پیدا کرده است.

مقاله وکیل فتح اللهی منتشره در روزنامه ابتکار جهت مطالعه مقالات دیگر از ایشان به سایت http://vakiletehran.ir مراجعه نمایید.

جدیدترین خبر از وضعیت سلامتی ملکه رنجبر

 

بازیگر پیشکسوت ایرانی که چند روز پیش در بیمارستان مورد عمل جراحی قلب قرار گرفته بود هوشیاریش را بدست می اورد . به گزارش ایران ناز خانم ملکه رنجبر بازیگر قدیمی و پیشکسوت تلویزیون وسینمای ایران ، به خاطر بیماری قلبی مورد عمل جراحی قرار گرفته بود 

 

فرزند ملکه رنجبر از وضعیت جسمی و روند هوشیاری این بازیگر پس از جراحی خبر داد.فریبرز ایروانی فرزند ملکه رنجبر بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره آخرین وضعیت جسمانی این هنرمند گفت: روز گذشته به صورت معجزه‌آسایی وضعیت هوشیاری مادرم بهتر شد.

 

پزشکان در این چند روز نگران بودند، چراکه روندهوشیاری و برگشت به حالت طبیعی ایشان خیلی آهسته پیش می‌رفت اما خوشبختانه روز گذشته هوشیاری وی پیشرفت داشته است.

 

جدیدترین خبر از وضعیت سلامتی ملکه رنجبر

 

وی ادامه داد: امروز پزشکان مجوز ورود مادرم به بخش را صادر کردند. به این ترتیب ایشان البته با همراهی پرستارشخصی و امکانات آی سی یو در بخش تحت رسیدگی هستند. امیدواریم که روند هوشیاری ایشان در این هفته افزایش پیدا کند.

 

فرزند این بازیگر تلویزیون خاطرنشان کرد: مادرم همچنان به مراقبت‌های ویژه و انجام فیزیوتراپی نیاز دارند چراکه جراحی سنگینی را پشت سر گذاشته‌اند و دست و پای ایشان ورم کرده است.

 

 

طرزتهیه مینی پای خرما یک عصرانه مقوی

 

در این مطلب از ایران ناز برای شما عزیزان دستور تهیه یک عصرانه بسیار مقوی و خوشمزه با استفاده از خرما که طبعی گرم دارد را تهیه کرده ایم. امیدواریم این  عصرانه خوشمزه را تهیه کنید و لذت ببرید . مینی پای خرما یک عصرانه مقوی و متفاوت و بسیار خوشمزه است.

 

مینی پای خرما یک عصرانه مقوی و متفاوت است که پیشنهاد می کنیم حتما تهیه کنید.

 

طرزتهیه مینی پای خرما یک عصرانه مقوی

 

مواد لازم برای تهیه مینی پای خرما :

 

خمیر تارت ۱ کیلوگرم

خرما بدون هسته ۵۰۰ گرم

پودر دارچین یک چهارم قاشق چایخوری

پودر زنجبیل یک چهارم قاشق چایخوری

کنجد یک چهارم پیمانه

 

طرز تهیه مینی پای خرما :

 

با استفاده از وردنه ای خمیر تارت را روی سطح آردپاشی شده، پهن کنید. بعد آن را با کاتر گرد کمی بزرگ تر از قالب های تارت برش بزنید.

 

هر تکه از خمیر را داخل قالب های تارت کوچک ساده قرار دهید. سپس روی آن ها کاغذ روغنی و کمی حبوبات بریزید تا پف نکند. بعد با چنگالی چند سوراخ روی آن بزنید.

 

قالب های تارت را در طبقه وسط فر از قبل با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد گرم شده، به مدت ۱۵ دقیقه بگذارید تا بپزد.

 

خرما، پودر دارچین، پودر زنجبیل و کنجد را درون ظرفی با هم مخلوط کنید.تارت را از فر خارج کنید و درون آن را با مخلوط مواد پر کنید.

 

در صورت تمایل با استفاده از وردنه اضافه خمیر را مجدد پهن کنید و با کاتر ستاره برش بزنید. بعد آن را روی هر تارت بگذارید و مجددا در طبقه وسط فر با دمای ۱۸۰درجه به مدت ۵ دقیقه قرار دهید تا بپزد.

 

 

واکنش تند پدر اهورا به تهمت های خواننده معروف پاپ +عکس

 

به گزارش ایران ناز ، پدر اهورا کودکی که توسط ناپدریش مورد تعدی جنسی و کودک آزاری قرار گرفته و به قتل رسیده است نسبت به حرفهای یک خواننده پاپ واکنش نشان داد . حمید عسکری خواننده پاپ کشور در اینستاگرام خود پستی راجع به اهورا کودک ۲ ساله منتشر کرد که پدر اهورا در مورد آن به خبرنگار توضیحاتی داد.

 

پدر اهورا در گفت و گویی با خبرنگار ، دل پری از قضاوت های مردم داشت، می گفت برای چه خواننده مملکت بی آنکه چیزی بداند تهمت می زند، من از روی هوس ازدواج نکردم، من هفت سال با این زن زندگی کرده بودم، سال پنجم زندگیمان بچه دار شدیم، کسی چه می داند داخل زندگی من چه می گذشت.

 

واکنش پدر اهورا به حرفهای خواننده معروف (عکس)

 

در آن زمان این زن برای من فرشته بود، او هم مانند من تنها فرزند خانواده خود بود، البته خانواده هایمان مخالفت هایی داشتند اما اصرار خودمان بود و بالاخره ازدواج کردیم، اما با تولد اهورا رفتار همسرم رفته رفته تغییر کرد، چیزهایی از او می دیدم که برایم غیر قابل باور بود، در مسائل شخصی او چیزهایی می دیدم که در خور من نبود،اختلافاتمان بالا گرفت و اولین بار خودش بحث طلاق را مطرح کرد اما من نپذیرفتم و از اوایل مهر سال گذشته تا روز ۲۳ بهمن همان سال بخاطر اهورا جنگیدم اما او قبول نکرد و بالاخره جدا شدیم، این در حالی بود که خود ما هیچ وقت نمی توانستیم مسئله طلاق را درک کنیم اما خودمان هم دچار همین مسئله شدیم

 

متن و پست حمید عسکری در اینستاگرام برای اهورا:

 

واکنش پدر اهورا به حرفهای خواننده معروف (عکس)

 

خبر تجاوز و قتل اهوراى معصوم رو الان دیدم. صحبتى راجع به اون قاتل شیطان صفت ندارم. چند تا ویدیو دیدم از صحبتهاى پدر و مادر اون طفل معصوم که توضیحاتى رو میدادن راجع به ماجراى قتل.روى صحبت من با پدر و مادر اهوراست. چطور توان حرف زدن دارید؟؟؟؟

 

چطور توان جواب دادن تلفنو دارید؟؟؟؟چطور میتونید بعد از این مصیبتى که دلیل اصلیش خود شمایید(حتى بیشتر از قاتل) با کلمات جمله بسازید و جواب خبرنگارو بدید؟؟؟ چطور میتونید لحظه اى جلوى گریتونو بگیرید؟؟؟ لعنت بر هر دوى شما که ازدواجو با [….] اشتباه گرفتید. لعنت بر تو اى به ظاهر مرد که بچتو به دست همسر بدتر از خودت سپردى . لعنت بر تو اى زن که اون بچه معصومو فداى هوست کردى.

 

لعنت بر من که تو این جامعه رو به ویرانى نفس میکشمو هیچ کارى از دستم بر نمیاد که واسه این بچه هاى پر پر شده بکنم. خدایا به داد ما ادم بزرگا نرس . خدایا ما از تو کمک نمیخوایم ، چراکه خودمون هر کدوم به نوعى عامل ناپاکیه دنیاییم، فقط به این کودکاى معصوم رحم کن اگر که خدایى. این متنو نمیدونم توچه حالى نوشتم. هیچ چیز ارومم نمیکنه. حالا حالاها باید بگذره تا درد این غم تو دل مردم کم شه. امیدوارم دیگه پیش نیاد. ولى انقدر تعداد بیماران جنسى در کشورمون رو به افزایشه که بعید میدونم  این غم آخرمون باشه. مواظب بچه هاى همدیگه باشیم. شاید این تنها راه 

 

در پی انتشار پست حمید عسکری مردم واکنش های مختلفی داشتند که در زیر همین متن منتشر شده، بعضی از آنها را بخوانید :

 

واکنش پدر اهورا به حرفهای خواننده معروف (عکس)

 

 

 

انتقام جالب دختری از دوست پسرش بخاطر شکست عشقی(عکس)

 

به گزارش ایران ناز شکست عشقی دختر کویتی را مجبور به انتقام گیری جالبی کرد ! وی از دوست پسر پولدار و بی وفای خود انتقام سنگینی گرفت . البته این بار اولی نبوده که این دختر دوستان پسر خود را تنبیه میکند!

 

یک دختر کویتی پس یک شکست عشقی و طرد شدن از جانب پسر مورد علاقه اش دست به اقدام عجیبی زد.

 

دختری جوان اهل کویت پس از تجربه رابطه نافرجام عاشقانه با پسری که مورد علاقه وی بود، برای انتقام دست به کار شد و از شیوه خاص خود را برای این اقدام استفاده کرد.

 

 

این دختر تصمیم گرفت به عنوان انتقام به گرانقیمت ترین چیزی که جزو اموال پسر بود خسارتی سنگین وارد کند، بنابر این با یک اسپری قرمز رنگ به سراغ خودروی او رفت و نقش و نگاری سرخ که از کینه وی سرچشمه می گرفت روی خودروی گرانقیمت انداخت.

 

وی پس از این اقدام به پسر پیام داد و نوشت: حالا ماشینت را نگاه کن!

 

انتقام جالب دختری از دوست پسرش بخاطر شکست عشقی(عکس)

 

انتقام از ماشین پسر مورد علاقه

 

گفتنی است؛ تاکنون شکایات بسیاری از این دختر به اداره پلیس برده شده که تمامی آنها در رابطه با خساراتی بوده که وی به خودروی افرادی که با آنها خصومت داشته وارد کرده، گویا این شیوه خاص انتقام گرفتن اوست.

 

امروز (یکشنبه) قیمت دلار و سکه تمام طرح جدید با ثباتی محسوس نسبت به روز گذشته به ترتیب معادل ۴۰۱۶ و یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

قیمت دلار و سکه تمام طرح جدید

روز گذشته (شنبه) قیمت دلار و سکه تمام بهار طرح جدید، به ترتیب معادل ۴۰۱۶ و یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بود که امروز (یکشنبه) قیمت دلار معادل ۴۰۱۵ و قیمت سکه تمام طرح جدید معادل یک میلیون و ۲۹۵ هزار تغییر یافته که نشان می‌دهد قیمت این دو نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشته‌اند. در بازار ارز یورو با افزایش هشت تومانی معادل ۴۷۸۸ تومان، پوند انگلستان با کاهش چهار تومانی معادل ۵۳۴۶ تومان، لیر ترکیه با کاهش هفت تومانی معادل ۱۱۱۴ تومان، یوآن چین با کاهش ۳ تومانی معادل ۶۳۲ تومان  و درهم امارات با کاهش شش تومانی معادل ۱۱۱۴ تومان قیمت دارند.

علاوه بر این در بازار طلا نیز نیم‌سکه با کاهش ۹۰۰۰ تومانی معادل ۶۴۸ هزار تومان، ربع سکه با کاهش ۲۰۰۰ تومانی معادل ۳۷۰ هزار تومان و سکه گرمی با کاهش ۱۰۰۰ تومانی معادل ۲۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. 

در عین حال هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمتی بیش از ۱۲۱ هزار تومان و هر مثقال طلا با قیمتی بیش از ۵۲۷ هزار تومان عرضه می‌شود. علاوه بر این هر اونس طلا در بازار جهانی بدون تغییر نسبت به روز گذشته با قیمتی معادل ۱۲۸۱ دلار داد و ستد می‌شود.

photo_2017-10-22_15-05-48.jpg

 

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

 

loading…

loading…

اعتراف جدید قاتل اهورا کودک ۲ ساله رشتی (عکس)

 

به گزارش ایران ناز ، قتل هولناک یک پسر بچه ۲ و نیم ساله به نام اهورا در حوالی رشت ، مردم ایران را بشدت متاثر و عصبانی کرد . این کودک توسط ناپدریش به قتل رسیده بود و همسایه ها بدن بیجان پسربچه را در حالیکه لخت و عریان و خونین روی زمین افتاده ، پیدا کرده بودند

 

هفته قبل یک رخداد وخیم در رشت به وقوع ضمیمه که کل ایران را لزرش داد و مردم با شوک مواجه شدند. باز هم یک طفل هدف تجاوز شیطانی و قتل قرار گرفت. متهم به قتل اهورا در جدید ترین اعترافات خود مدعی شد در زمان جنایت شیطان به جلدش رفته بود.

 

به گزارش ایران ناز مجتبی ۳۰ ساله متهم هست, روز شنبه پسر دو ساله همسر صیغه‌ای‌اش را پس از طفل‌ آزاری به قتل رسانده هست.او در ابتدا منکر اذیت و قتل پسربچه بود, اما در ادامه لب به اعتراف گشود و به طفل‌ آزاری منجر به قتل اعتراف کرد.این درحالی بود که معاون بهزیستی استان گیلان اعلام کرد, پزشکان پس از معاینه جسد اهورا, تجاوزبه پسربچه را تائید کرده‌اند; موضوعی که دادستان مرکز استان گیلان اظهارنظرقطعی درمورد آن را منوطبه گزارش پزشکی قانونی اعلام کرد.

 

اعتراف جدید قاتل اهورا کودک 2 ساله رشتی (عکس)

 

اعتراف آدمکش اهورا به طفل آزاری

 

حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا افزود: متهم روز پیشامد به خیابان می آید و با سر و صدا از مردمان کمک میخواهد.با حضور مردمان, پسربچه به بیمارستان منتقل می شود که در آنجا فوت میکند. مرد جوان در همانلحظات آغاز دستگیر و منکر قتل میشود, اما در ادامه به طفل‌آزاری و قتل اعتراف کرد.

 

اعتراف جدید قاتل اهورا کودک 2 ساله رشتی (عکس)

 

وی ادامه داد: متهم درمورد انگیزه‌اش از قتل اهورا مدعی شده, شیطان به جلدم رفته بود و از منمی‌خواست پسربچه را بکشم. من هم تحت تاثیر آن مرتکب قتل شدم. این درحالی هست که متهم,دشوار روحی و روانی و اعتیاد ندارد. به او تفهیم انگ شده و در توقیف به سر می برد.

 

دادستان رشت درمورد علت مرگ نیز گفت: موضوع مرگ بر اثر تجاوز از جانب پزشکی قانونی تائید نشده و در گزارش پزشکی قانونی علت مرگ ضربه مغزی اعلام شده هست.

 

اعتراف جدید قاتل اهورا کودک 2 ساله رشتی (عکس)

 

هم‌چنین روی دست و پای کودکآثار سوختگی وجود دارد که سوختگی روی پا قدیمی هست.به قول مصطفوی‌نیا, مادر اهورا شاکی پرونده هست و خبر دستگیر او صحت ندارد.

 

پدر اهورا نیز در حاشیه مراسم تشییع جسد پسر بچه‌اش خواستار مجازات مجتبی و همسر سابقش شد و گفت: همسرم دو ماه اجازه مشاهده اهورا را به من نمی‌داد و علت آن هم طفل‌ آزاری‌های مجتبی بود. او بدن پسرم را با سیگار سوزانده بود. اکثر از مجتبی از همسرم شکایت دارم. او به‌رغم گزارش پزشکی قانونی هم چنان از متهم دفاع میکند.

 

اعتراف جدید قاتل اهورا کودک 2 ساله رشتی (عکس)

 

وکیل پدر اهورا هم گفت: موکلم و همسر سابقش در گفتگو‌هایشان درمورد بازپس‌گرفتن حضانت اهورا گفتگو کرده بودند و قرار بود موکلم کارهای قانونی این موضوع را به علت عدم صلاحیت مادر در نگه داری از طفل به‌عهده بگیرد, اما پیشامد رخ‌داده مانع اقدامات قانونی شد.

شیک ترین مدلهای جدید شال و کلاه بچگانه

 

هوا رو به سردی میرود و یکی از لباسهای مهم پاییزی و زمستانی برای کودکان شما ، کلاه و شال گردن بافت است . در این مطلب از ایران ناز جدیدترین مدلهای کلاه و شال کودکانه را به تصویر کشیده ایم. نمونه هایی جدید از شیک ترین مدل شال و کلاه بچه ها را در ادامه میبینید :

 

شیک ترین مدلهای جدید شال و کلاه بچگانه       

شال و کلاه بچگانه,مدل شال و کلاه بچه گانه

 

شیک ترین مدلهای جدید شال و کلاه بچگانه

 

شال و کلاه نوزادی,مدل شال و کلاه

 

شیک ترین مدلهای جدید شال و کلاه بچگانه

 

طرح های شال و کلاه بافتنی

 

شیک ترین مدلهای جدید شال و کلاه بچگانه

 

طرح های شال و کلاه نوزادی, طرح های شال و کلاه بافتنی

 

شیک ترین مدلهای جدید شال و کلاه بچگانه

 

مدل شال و کلاه بافتنی, شال و کلاه بافتنی

 

شیک ترین مدلهای جدید شال و کلاه بچگانه

 

شال و کلاه بچگانه

 

شیک ترین مدلهای جدید شال و کلاه بچگانه

 

مدل شال و کلاه بچه گانه, جدیدترین مدل شال و کلاه بچه گانه

 

شیک ترین مدلهای جدید شال و کلاه بچگانه

 

جدیدترین مدل کلاه زمستانی, طرح های شال و کلاه نوزادی